535 888 124 oraz 796 888 244 ul. Słowackiego 2, 05-120 Legionowo


NAS

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Active Kids” w Legionowie jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble i zabawki, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dziecka. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. W placówce preferujemy pracę indywidualna i w małych zespołach.

Nasze Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA:

- Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Carla Orffa, Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki, Odmienna metoda nauki czytania, Sztuka składania papieru Origami, Pedagogika zabawy, Drama, Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, Metoda ćwiczeń grafomotorycznych, Metoda samodzielnych doświadczeń, Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajko terapia.

Do zobaczenia w Przedszkole w Legionowie.


O MÓ“WIĄ„ NAS?

ASZA MIJA

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dążymy do tego aby praca naszej placówce opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki.

Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie a Ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia dzieci w domu i przedszkolu poprzez realizację projektu Akademii Przedszkolaka, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

FORMY WPÓ ŁPRACY


- zebrania grupowe

- spotkania indywidualne

- „ Kącik Rodzica”

- zajęcia otwarte

- uroczystości wewnątrz przedszkolne

- organizowanie spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych z nauczycielem i specjalistami

AMOWY PAN DNIA


7:00 - 8:00
Zabawy indywidualne i grupowe proponowane przez nauczyciela; obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka
8:00 - 8:50
Zabawy grupowe inspirowane przez nauczyciela (ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne i inne); Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych; ćwiczenia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu treści programowych lub pewnych umiejętności; zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
8:50 - 9:30
Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie
9:30 - 10:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy po angielsku
10:00 - 11:00
Zajęcia dydaktyczne
11:00 -11:30
Czynności porządkowe, mycie rąk , drugie śniadanie
11:30 - 12:30
Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw, czytanie książeczek.
12:30 - 13:10
Czynności porządkowe, mycie rąk, obiad
13:10 -13:20
Mycie rąk i zębów, porządki
13:20 - 14:50
Leżakowanie, czytanie książek, słuchanie piosenek i bajek z płyt
14:50 - 15:30
Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek
15:30 - 17:00
Zabawy na placu przedszkolnym ,swobodna zabawa, gry planszowe, bajki angielskie, słuchanie muzyki, bajek z płyt, kontakt nauczyciela z rodzicami
17:00 - 17:20
Czynności porządkowe, mycie rąk, przekąska popołudniowa
17:20 - 18:00
Swobodna zabawa, rozchodzenie się dzieci, kontakt nauczyciela z rodzicami


ENNIK
* Opłata obejmuje realizację podstawy programowej MEN, zajęcia edukacyjne oraz zabawy okazjonalne m.in: dzień dziecka,spotkanie z mikołajem, bal karnawałowy...
** Bez opłaty wpisowej, ważne przez jeden miesiąc.

Zapisy prowadzone są przez cały rok, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń na życzenie rodziców, wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę z dyrekcją placówki.
Zniżki przy zapisie rodzeństwa!ALERIA DJĘĆ
OKALIZCJAONTAKTPRZEDSZKOLE
ACTIVE-KIDS
ul. Słowackiego 2
05-120 Legionowo
Tel: 535 888 124
Tel 2: 796 888 244


Podaj wynik: X =


Nasza placówka uzyskała pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Legionowie, jest wpisana do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych gminy Legionowo pod numerem ewidencyjnym 23/2016.PROJEKT I WYKONANIE STRONY WWW:
MINISTERSTWO PROPAGANDY